Privacy Policy

Beleid gegevensbescherming

Dräger zet zich in voor de bescherming van de privacy rechten van iedereen wiens persoonlijke gegevens door Dräger worden verwerkt. Daarom beantwoorden wij in deze privacyverklaring de belangrijkste vragen over de aard, de omvang en het doel van de verwerking van uw gegevens.
Dit beleid is van toepassing op de website: www.werkenbijdraeger.nl.

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking

Voor informatie over de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking (“Dräger” of “wij”), zoals gedefinieerd onder de wet op de gegevensbescherming, verwijzen wij u
naar onze Provider Identification (voor gebruikers uit de Europese Unie: Artikel 4 (7)
van de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Wat zijn mijn rechten inzake gegevensbescherming?

U hebt het recht:

 • informatie op te vragen over de gegevens die Dräger over u heeft opgeslagen.
 • Dräger uw persoonsgegevens te laten corrigeren, verwijderen, blokkeren of overdragen, mits ons dit wettelijk is toegestaan en wij dit uit contractueel oogpunt kunnen doen. Wij zullen gegevens die u verwijderd wilt hebben, blokkeren indien wij wettelijk verplicht zijn de gegevens te bewaren.
 • direct contact op te nemen met de betreffende toezichthoudende autoriteit in geval van een bezwaar.
 • de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verzoeken overeenkomstig artikel 18 AVG.
 • uw toestemming aan ons in te trekken.
 • bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens.

Met wie kan ik contact opnemen bij Dräger als ik vragen heb over
gegevensbescherming?

Onze gegevensbeschermingsfunctionaris beantwoordt graag uw vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens en handelt uw verzoeken om informatie, wijzigingen of verwijdering af.

Per e-mail:
dataprivacy@draeger.com

Per post:
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Datenschutzbeauftragter
Moislinger Allee 53-55
23558 Lübeck
Deutschland

Welke gegevens verwerkt Dräger van mij?

Wanneer u onze website bezoekt, verwerken wij persoonsgegevens die uw browser aan onze server doorgeeft. Deze gegevens (zogenaamde logbestanden) zijn technisch noodzakelijk om onze website weer te geven en om de stabiliteit en veiligheid te waarborgen.

In logbestanden worden de volgende gegevens geregistreerd:

 • IP-adres
 • Datum en tijd van het verzoek
 • Adres van het verzoek (URL)
 • Meta-informatie zoals hoeveelheid geretourneerde gegevens, duur, Firewallacties

Informatie over verzoek- en responsheaders, zoals HTTP-status (bijv. succes of mislukking), webpagina waar het verzoek vandaan komt, informatie over de gebruikersagent met vermelding van browser, besturingssysteem en versies. De verwerking is gebaseerd op Art. 6 (1) lit. f) GDPR ter bescherming van ons legitieme belang bij een probleemloze werking van onze website. “Voor welke doeleinden gebruikt Dräger mijn gegevens?”

Dräger verzamelt uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Sollicitantenbeheer

Dräger verzamelt uitsluitend persoonsgegevens die u aan ons verstrekt. Hieronder vindt u doorgaans de persoonsgegevens die wij van u verzamelen en gebruiken per doel.

Voor het in behandeling nemen van je sollicitatie
Wanneer u bij Dräger solliciteert zullen de door u verstrekte gegevens met uw toestemming verzameld en verwerkt worden. Hieronder valt het beoordelen van uw sollicitatie in relatie tot de functie. Hiervoor verzamelen wij de volgende gegevens:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Informatie uit jouw cv
 • LinkedIn URL
 • Informatie uit jouw motivatie

Voor het opbouwen van een talentpool
Met uw toestemming nemen wij uw sollicitatiegegevens gedurende 1 jaar op in een talentenpool. In deze talentenpool slaan we uw contact- en sollicitatiegegevens op voor passende functies in de toekomst. In een dergelijk geval nemen wij contact met u op.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Wij bewaren informatie die u ons via de vacaturewebsite als onderdeel van uw sollicitatie verstrekt samen met uw naam 1 jaar nadat de sollicitatie is ontvangen. Na 1 jaar wordt u gevraagd om toestemming te geven voor verlenging van de bewaartermijn. Indien u hier toestemming voor geeft, worden uw gegevens opnieuw 1 jaar bewaard. Indien u hier geen toestemming voor geeft of niet reageert dan worden de gegevens geanonimiseerd. Hierna worden de resultaten slechts in geanonimiseerde vorm opgeslagen voor statistische evaluatie. Het is niet mogelijk om op basis van deze statistische gegevens conclusies over uw persoon te trekken.

Toegankelijkheid van de gegevens van de sollicitant

Uw gegevens worden, na sollicitatie, toegankelijk gemaakt voor de Recruiter, de HR afdeling, de betreffende hiring manager en andere betrokkene in het selectieproces.

Beveiliging bij de verwerking van persoonsgegevens

Uw gegevens worden automatisch tijdens de overdracht versleuteld. De stappen die wij ondernemen om uw gegevens te beveiligen zijn altijd in overeenstemming met de nieuwste technologie.

 • Analyse en marketing

Wanneer u onze website bezoekt, wordt automatisch informatie over het gebruik ervan verzameld. Deze informatie gebruiken wij ter verbetering van ons werving- en selectieproces. Wij hebben een gerechtvaardigd belang om deze gegevens hiervoor te gebruiken. De gegevens die we hiervoor verzamelen zijn:

Gebruikt Dräger cookies?

Om ons aanbod zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken, maken ook wij, net als veel andere bedrijven, gebruik van zogenaamde cookies en soortgelijke technologieën.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch door uw browser worden aangemaakt en die op uw eindapparaat (bijv. laptop) worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt. In de cookie wordt informatie opgeslagen die telkens verband houdt met het gebruikte specifieke eindapparaat. Dit betekent echter niet dat wij direct kennis krijgen van uw identiteit. Het gebruik van cookies dient om het gebruik van ons aanbod voor u voortdurend aangenamer en geschikter te maken. Zo gebruiken wij bijvoorbeeld zogenaamde sessiecookies om te herkennen dat u al eerder afzonderlijke pagina’s van onze website hebt bezocht. Hierdoor kunt u bijvoorbeeld afzonderlijke producten die u op onze website vindt, in uw winkelmandje leggen zonder dat u een klantenaccount hoeft aan te maken of ingelogd hoeft te zijn.
De sessiecookies worden automatisch gewist nadat u onze website hebt verlaten. Daarnaast gebruiken wij ook zogenaamde tijdelijke cookies ten behoeve van de gebruiksvriendelijkheid, die voor een bepaalde vaste periode op uw eindapparaat worden opgeslagen. Zodra u onze website opnieuw bezoekt, wordt automatisch herkend dat u al eerder bij ons bent geweest en welke keuzes voor cookies gemaakt zijn, zodat u deze niet opnieuw hoeft in te voeren. Normaal gesproken worden de tijdelijke cookies na 30 dagen gewist. Naast onze eigen cookies gebruiken wij ook cookies van derde aanbieders (zogenaamde third-party-cookies) om het gebruik van onze website statistisch te registreren en te evalueren om ons aanbod voor u te optimaliseren, alsmede om specifiek op u afgestemde informatie en reclame te tonen. Deze cookies stellen ons ook in staat om te herkennen dat u onze website al eerder hebt bezocht wanneer u deze opnieuw bezoekt. Deze cookies worden na een bepaalde periode automatisch gewist. De afzonderlijke cookies van externe aanbieders die wij gebruiken, lichten wij in de volgende punten nader toe.

De meeste browsers accepteren cookies automatisch. U kunt uw browser echter ook zo instellen dat er geen cookies op uw eindapparaat worden opgeslagen of dat er altijd een melding verschijnt voordat er een nieuwe cookie wordt aangemaakt. Bovendien hebt u de mogelijkheid om via de link Cookie-instellingen in de voettekst zelf te bepalen welke niet “Technisch verplichte” cookies u wilt accepteren en welke u niet wilt accepteren. U kunt deze instellingen te allen tijde wijzigen en ook reeds geactiveerde cookies deactiveren door de afzonderlijke cookie-groepen, bijv. “Functioneel” “Statistiek” of “Marketing”, te selecteren en deselecteren en zo uw eventueel gegeven toestemming herroepen. Op deze manier wordt het gebruik van cookies transparant voor u. Wij wijzen u er echter op dat het deactiveren van bepaalde cookie-groepen of het volledig deactiveren van cookies tot gevolg kan hebben dat u niet onbeperkt gebruik kunt maken van alle functies van onze website.

De verwerking van persoonsgegevens die door middel van cookies zijn verzameld en die technisch noodzakelijk zijn voor het aanbieden van onze aanbiedingen, vindt plaats op basis van Art. 6 (1) f) GDPR ter bescherming van ons gerechtvaardigd belang bij de probleemloze verstrekking van onze aanbiedingen op onze website. Voor het overige verwerken wij uw persoonsgegevens in verband met cookies (in het bijzonder voor het aanbieden van bepaalde functionaliteiten, voor analyse- en reclamedoeleinden en in verband met de hieronder beschreven externe aanbieders) alleen als u ons daarvoor vooraf toestemming hebt gegeven in overeenstemming met Art. 6 (1) a) GDPR. De verwerking is ten behoeve van reclame, marktonderzoek en het ontwerp van onze website om aan uw behoeften te voldoen.

Deelt Dräger mijn informatie met anderen?

Bij Dräger hebben een beperkt aantal medewerkers toegang tot jouw gegevens. Het gaat hierbij om HR-medewerkers, alsook jouw mogelijke leidinggevende en gesprekspartners. Dräger maakt verder gebruik van andere partijen (derdendienstverleners) voor het verlenen van haar diensten, dit doen de derde partijen in de hoedanigheid van verwerker voor Dräger. Dräger heeft de vereiste technische en organisatorische maatregelen genomen om te verzekeren dat de gegevens uitsluitend door de doeleinden, zoals vermeld in de Privacyverklaring, worden verwerkt.

Worden gegevens doorgegeven aan landen buiten de EU resp. de EER?

De verwerking van persoonsgegevens door ons vindt in beginsel uitsluitend plaats binnen de EU resp. de Europese Economische Ruimte. In individuele gevallen kan het echter noodzakelijk zijn dat wij informatie doorgeven aan ontvangers in zogeheten “derde landen”. “Derde landen” zijn landen buiten de Europese Unie of de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte waarvan niet zonder meer kan worden aangenomen dat het niveau van gegevensbescherming vergelijkbaar is met dat in de Europese Unie. Indien de overgedragen informatie ook persoonsgegevens omvat, zullen wij er vóór een dergelijke overdracht voor zorgen dat het vereiste adequate niveau van gegevensbescherming in het betrokken derde land of bij de ontvanger in het derde land gewaarborgd is. Dit kan met name het gevolg zijn van een zogeheten “adequaatheidsbesluit” van de Europese Commissie, waarin een passend algeheel niveau van gegevensbescherming voor een bepaald derde land wordt vastgesteld. Als alternatief kunnen wij de gegevensoverdracht ook baseren op de zogeheten EUmodelcontractbepalingen die met een ontvanger zijn overeengekomen of op een dienovereenkomstig door u gegeven verklaring van toestemming. Op verzoek verstrekken wij u graag nadere informatie over de passende en toereikende waarborgen om een adequaat niveau van gegevensbescherming te waarborgen. Nadere informatie over de zogenoemde EU-modelcontractbepalingen (in het Engels) is te vinden op https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/internationaldimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en
en informatie over de adequaatheidsbesluiten (in het Engels) op https://ec.europa.eu/info/law/lawtopic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en.

Welke plug-ins en sociale mediakanalen gebruikt Dräger?

Naast zijn website is Dräger ook online aanwezig op sociale netwerken en platforms. Zo communiceren we met onze actieve klanten, belanghebbenden en onlinebezoekers (gebruikers). Gebruikersgegevens kunnen ook buiten de Europese Unie worden verwerkt. Er kunnen risico’s zijn voor gebruikers vanwege de moeilijkere handhaving van hun rechten. Gebruikersgegevens worden vaak verwerkt voor marktonderzoek en advertentiedoeleinden en kunnen worden gebruikt om gebruikersprofielen te maken op basis van gebruikersgedrag en de daaruit voortvloeiende interesses. Op basis van deze gebruikersprofielen kunnen advertenties binnen en buiten de platforms worden geplaatst die zijn bedoeld om overeen te komen met de interesses van de gebruikers. De gebruikersprofielen slaan
ook gegevens op, onafhankelijk van de apparaten die door de gebruikers worden gebruikt.
Voor gebruikers uit de Europese Unie: De rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers is gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen in en doelmatige informatie voor en communicatie met gebruikers overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder f), AVG. Als de gebruikers door de betreffende aanbieders van de platforms worden gevraagd in te stemmen met de bovengenoemde gegevensverwerking, is de rechtsgrond voor de verwerking artikel 6, lid 1, onder a), artikel 7 AVG. Stel uzelf op de hoogte van de verdere weergave van de betreffende verwerkingshandelingen en de mogelijkheden voor bezwaar (opt-out) en neem kennis van de informatie van de hieronder gelinkte aanbieders.

YouTube

Wij hebben video’s ingesloten van de videodienst YouTube, van YouTube LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, VS, een dochteronderneming van Google LLC, 600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS. De videodiensten in de Europese Economische Ruimte en in Zwitserland worden daarbij geleverd door het Europese Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (“YouTube”).

Wij gebruiken de ingesloten YouTube-video’s alleen in de zogeheten uitgebreide gegevensbeschermingsmodus. Dit betekent dat YouTube geen cookies opslaat voor gebruikers die alleen de website met de ingesloten YouTube-video bezoeken en niet op de video klikken om het afspelen van de YouTube-video te starten. Als u klikt op de ingesloten YouTube-videospeler op onze website, kan YouTube cookies in bepaalde gevallen opslaan op uw eindapparaat en persoonsgegevens van u ontvangen. Als u tegelijkertijd bent aangemeld bij YouTube, kan YouTube eventueel verzamelde gegevens toewijzen aan uw YouTube-account. Als u dat niet wilt, verzoeken wij u om deze functie niet te gebruiken resp. de YouTube-video’s niet te starten. De verwerking van persoonsgegevens die in het kader van het gebruik van YouTube zijn verzameld, vindt plaats krachtens art. 6 lid 1 sub a) van de AVG, op grond van de door u gegeven toestemmingsverklaring om de betreffende video af te spelen. Uw toestemming kan te allen tijde voor de toekomst worden ingetrokken (zie punt VII.5 van deze gegevensbeschermingsinformatie). Meer informatie over YouTube is te vinden op https://www.youtube.com/yt/about/de/. Informatie over gegevensverwerking en gegevensbescherming door YouTube is te vinden in de algemene privacyverklaring van
Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de.

Welke rechten heeft u als betrokkene?

Als betrokkene bij de gegevensverwerking in de zin van art. 4 nr. 1 AVG hebt u tegenover ons verschillende rechten, waarover wij u hieronder nader willen informeren. Details hierover zijn ook rechtstreeks te vinden in de artikelen 15 tot en met 21 van de AVG. Om deze rechten uit te oefenen, kunt u eenvoudig contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming, waarvan u de contactgegevens hierboven vindt, of kunt u gebruikmaken van de technische middelen die wij ter beschikking stellen (bijv. de cookie-instellingen om de via deze weg gegeven toestemming te beheren of in te trekken).

Recht op informatie, art. 15 AVG

U hebt het recht om van ons informatie te ontvangen over de vraag of en welke gegevens wij over u verwerken. Dit omvat onder meer informatie over hoe lang en met welk doel wij de gegevens verwerken, waar ze vandaan komen en aan welke ontvangers of categorieën ontvangers wij ze doorgeven. Bovendien kunnen wij u een kopie van deze gegevens bezorgen.

Recht op correctie, art. 16 AVG

Als betrokkene hebt u het recht dat wij informatie over u die niet of niet meer juist is, onverwijld corrigeren. Bovendien kunt u verzoeken om aanvulling van uw onvolledige persoonsgegevens. Indien de wet zulks vereist, zullen wij ook derden van deze correctie in kennis stellen indien wij uw gegevens aan hen hebben verstrekt.

Recht op wissen (het zogeheten “recht om te worden vergeten”), art. 17 AVG

Als betrokkene hebt u het recht ons te verzoeken uw persoonsgegevens onverwijld te wissen indien een van de volgende redenen van toepassing is:

 • uw gegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of anderszins verwerkt, of het doel is bereikt;
 • u trekt uw toestemming in en er is geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking;
 • u maakt bezwaar tegen de verwerking en er zijn geen dwingende rechtmatige gronden voor de verwerking;
 • wanneer persoonsgegevens voor direct marketing worden gebruikt, is uw bezwaar tegen de verwerking voldoende;
 • uw persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
 • het wissen van uw persoonsgegevens noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting krachtens het recht van de EU of van een lidstaat waaraan wij onderworpen zijn. Houd er rekening mee dat uw recht om te worden vergeten bij wet beperkt kan zijn. Daartoe behoren in het bijzonder de in art. 17 AVG en § 35 BDSG (Duitse federale wet op gegevensbescherming) genoemde beperkingen.

Recht op inperking van de verwerking (blokkering), art. 18 AVG

Als betrokkene hebt u bovendien het recht ons te verzoeken om inperking van de verwerking van uw persoonsgegevens indien aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

 • u betwist de juistheid van uw persoonsgegevens gedurende een periode die ons in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren;
 • de verwerking is onrechtmatig en maakt bezwaar tegen het wissen van de persoonsgegevens en in plaats daarvan verzoekt u om inperking van het gebruik van uw persoonsgegevens;
 • wij hebben uw persoonsgegevens niet langer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar u hebt ze wel nodig voor instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen, of u hebt bezwaar gemaakt tegen de verwerking, zolang nog niet is vastgesteld of onze rechtmatige redenen zwaarder wegen dan de uwe.

Indien u overeenkomstig de bovenstaande opsomming een inperking van de verwerking hebt bereikt, zullen wij u in kennis stellen voordat de inperking wordt opgeheven.

Herroepingsrecht bij toestemmingen, art. 7, lid 3, AVG

U kunt de aan ons gegeven toestemmingen te allen tijde herroepen met geldigheid voor de toekomst. Deze herroeping kan plaatsvinden in de vorm van een informele mededeling aan de bovenvermelde contactadressen of via de technische middelen die wij daartoe ter beschikking hebben gesteld. Indien u een toestemming herroept, heeft dit geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot dan toe heeft plaatsgevonden.

Recht op gegevensportabiliteit, art. 20 AVG

Als betrokkene hebt u het recht om uw persoonsgegevens, die u ons hebt verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te ontvangen en om deze gegevens aan anderen door te geven. Details en beperkingen zijn te vinden in art. 20 AVG. De uitoefening van dit recht doet geen afbreuk aan uw recht op wissen (recht om vergeten te worden).

Recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende instantie, art. 77 AVG

Indien u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens door ons in strijd is met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, hebt u het recht een klacht in te dienen bij een van de bevoegde toezichthoudende instanties, met name bij het onafhankelijk centrum voor gegevensbescherming Schleswig-Holstein of de betreffende toezichthoudende instantie in de lidstaat van uw verblijfplaats, uw werkplaats of de plaats van de vermeende schending van de gegevensbescherming.

Recht van bezwaar, art. 21 AVG

Als betrokkene hebt u te allen tijde het recht om op grond van uw bijzondere situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op grond van art. 6, lid 1, sub e) of f) van de AVG; dit geldt ook voor profilering op grond van deze bepalingen. In geval van een dergelijk bezwaar zullen wij de u betreffende persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende rechtmatige gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden als betrokkene, of als de verwerking dient voor de instelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen. Indien wij persoonsgegevens verwerken met het oog op direct marketing, hebt u als betrokkene het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor dergelijke marketing; dit geldt ook voor profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke direct marketing. Indien u als betrokkene bezwaar maakt tegen verwerking voor directmarketingdoeleinden, zullen wij de betreffende persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken.

Wijzigingen in ons Privacybeleid

U leest versie 6.0 van ons Privacybeleid, voor het laatst bijgewerkt in februari 2022. Dräger kan het Privacybeleid te allen tijde wijzigen indien…

 • … we nieuwe producten of diensten lanceren
 • … internet-procedures wijzigen
 • … de Internet- IT-beveiligingstechnologie zich verder heeft ontwikkeld
 • … nieuwe wettelijke voorschriften van kracht zijn


Daarom behouden wij ons het recht voor om ons Privacybeleid naar behoefte te wijzigen of aan te vullen. De herziene versie wordt hier gepubliceerd en geldt dan voor het toekomstig gebruik van onze website. Lees regelmatig het Gegevensbeschermingsbeleid om meer te weten te komen over de huidige status.
Een wijziging van het gebruiksdoel van reeds opgeslagen gegevens is niet inbegrepen. Alle informatie op onze websites is met grote zorgvuldigheid gecontroleerd. Wij garanderen echter niet dat de inhoud van onze websites te allen tijde accuraat, volledig en geheel actueel is.